TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Một số vấn đề Văn hóa Tôn giáo và Tư vấn Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Ngày: 10:04:03 12/05/2015

Đây là cuốn Kỷ yếu mở đầu cho hoạt động của Trung tâm. Các bài viết bàn về công tác bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo, những công việc cần thực hiện.

Cuốn Kỷ yếu với 15 bài viết của các tác giả được Nhà xuất bản Thời đại xuất bản năm 2012. Là kết quả của sự nỗ lực của cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo, đồng thời là sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt thành của các cá nhân, các tập thể, các nhà khoa học và quản lý.

Bình Yên

Các bài viết khác