TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
  • quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam-a36.html

    Quyết định thành lập Trung tâm

    22/07/2015
    Quyết định số 19/QĐ-HDSVHVN ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc Thành lập Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo.